Select Page

Tehnik mehatronike

Mehatronika pomeni novo filozofijo, ki govori o zlitju posameznih strokovnih področjih elektronike, mehanike in informatike v eno – mehatroniko. Novi sistemi, ki nas obkrožajo so mehatronski, saj le redko najdemo sistem z odsotnostjo ene od komponent. Enaka filozofija se pri mehatroniku ponovi v podjetju, kjer celostno obvladuje področja na ustrezni stopnji zahtevnosti. Na področju mehatronike se obeta velika dinamika sprememb v gospodarstvu in v izobraževalnem procesu. Učitelji strokovnega aktiva MEHATRONIKA bomo sledili spremembam in pridobljeno znanje iz pedagoškega in strokovnega področja po zmožnostih prenašali v vzgojno izobraževalni proces.

Pri vzgojno izobraževalnem delu nam bodo v vodilo tipična dela mehatronika.

Delovna področja in tipična dela v poklicu tehnik mehatronike

 • Vzdrževanje, montaža, preverjanje, umerjanje, zagon mehatronskih sistemov kakor tudi podsistemov in posameznih elementov kot so senzorji, aktuatorji, krmilja, montaža in zagon elektroenergetskih, pnevmatskih, hidravličnih, elektronskih in drugih inštalacij, programiranje krmilnikov, diagnosticiranje napak, vzdrževanje, preverjanje in izboljševanje kakovosti ter upravljanje mehatronskih sistemov.

 

Zahteve po kakovosti izdelkov/storitev na mehatronskih sistemih

 • Kakovost dela tehnika mehatronike je narekovana z zahtevano kakovostjo izvajanja tehnološkega procesa, ki jo mora zagotoviti tudi mehatronski sistem. Končno kakovost sistema po sistemskih zahtevah, standardih, predpisih ipd. tehnik mehatronike zagotovi z doseganjem zahtevanih faznih kakovosti izgradnje, zagona, vzdrževanja ali drugega dela na mehatronskem sistemu.

 

Zahteve po varnem delu pri izvajanju del na mehatronskih sistemih

 • Tehnik mehatronike mora pri svojem delu upoštevati zahteve za zagotavljanju lastne varnosti ter varnosti sodelavcev in uporabnikov mehatronskega sistema ter sistema samega. Varno delo zagotovi z ustrezno pripravo dela ter doslednim izvajanjem predpisov in splošnih priporočil glede dela z električnim tokom, materiali, orodji, dela na višini in podobno.

 

Strokovne in ključne kompetence za izvajanje del na mehatronskih sistemih

 • Pod strokovnimi in ključnimi kompetencami tehnika mehatronike razumemo njegove v šoli in delovni organizaciji pridobljene delovne zmožnosti, da navedena dela opravi z odgovornostjo za varnost, strokovno neoporečnost, kakovost, gospodarnost, zanesljivost in pravočasnost.
 • pridobijo splošna in temeljna znanja za razumevanje zakonitosti v naravi in družbi,
 • razvijejo spretnosti za uspešno delo in strokovno rast ter sposobnost razumevanja in ustvarjanje abstraktnih predstav o težje zaznavnih pojavih,
 • razvijejo motivacijo za izobraževanje in izpopolnjevanje ter oblikujejo trajen sistem vrednot,
 • spoznajo področje elektrotehniške, strojniške in računalniške stroke ter utrdijo temeljna strokovna znanja za povezovanje teorije in prakse,
 • pridobijo znanja za uspešno rabo modernih komunikacijskih tehnologij za delo na strokovnem področju,
 • spoznajo osnovne elemente programske opreme, pravila za pisanje programov in pridobijo osnovna znanja o sintaksi in semantiki enega programskega jezika,
 • spoznajo materiale in elemente s področja elektrotehnike in strojništva, seznanijo se s pravilno in varno rabo orodja, strojev in naprav, spoznajo instrumente in merilne metode za merjenje električnih in drugih fizikalnih veličin za analizo elementov in sistemov,
 • si razvijajo sposobnost za natančno opazovanje in kritično mišljenje,
 • obvladajo temeljno strokovno terminologijo in znajo uporabi strokovno literaturo,
 • spoznajo standarde, tehniške predpise in priporočila na področjih elektronike, strojništva in računalništva ter varstva pri delu,
 • razvijajo zavest in pozitiven odnos do ukrepov za zmanjševanje onesnaževanja in varstvo okolja, racionalne rabe energije in materialov,
 • spoznajo delovanje in elemente kompleksnih analognih in digitalnih elektronskih vezij, elemente in sisteme multimedijske tehnike in elektronike ter tehnologije v avtomatizaciji procesov,
 • znajo interpretirati rezultate meritev in izračunov,
 • spoznajo prvine trajnostnega razvija, si pridobijo osnovno znanje, ki jim omogoča podjetniško razmišljanje,
 • razumejo pomen ekonomike dela ter organizacije delovnega mesta, delovne enote,
 • si pridobijo znanje za ugotavljanje kakovosti opravljenega dela, za odkrivanje vzrokov za nekakovostno izvedeno delo in njihovo odpravo,
 • razumejo vrednotenje procesov in sistemov ter optimizacijo,
 • poznajo razvojne naloge, naloge projektiranja in planiranja,
 • znajo naročati opremo,
 • poznajo projektno delo,
 • temeljne zakonitosti v elektroniki in strojništvu ter delovanja tipičnih vezij in sistemov na področju montaže vzdrževanja in servisiranja,
 • spoznajo namembnost programskih orodij za risanje, konstruiranje, dimenzioniranje, izbiro gradiv, elementov, strojev in sistemov ter krmiljenje,
 • spoznajo naprave za brezžični prenos signalov, prenos analognega in digitalnega signala, kodiranje in dekodiranje, gradnike računalnikov, integracijo v sistem, periferne naprave, povezave računalnikov,
 • spoznajo merilne pretvornike in instrumente, merilne metode in tehnologije merilnih odjemnikov za uporabo v procesih,
 • spoznajo osnove tehnike in programske algoritme procesne avtomatizacije za različne nivoje avtomatizacije,
 • spoznajo osnove elektronike in mikroračunalnikov na nivoju strojne in programske opreme krmilno-regulacijskih sistemov, osnove robotike in CNC tehnologije,
 • usposobijo se za aplikativno programiranje enostavnejših industrijskih krmilno-regulacijskih sistemov,
 • spoznajo načine predelave in obdelave kovinskih in nekovinskih materialov,
 • spoznajo osnove mehanike.

 

Uresničevanje pridobivanja ustreznih kompetenc tehnika mehatronike

Kompetence pridobi dijak predvsem skozi ustrezne učne situacije, ki temeljijo na:

 • Potrebnem aktivnem sodelovanju dijaka in pripravah strokovnega aktiva (IK, OK, priprave učiteljev) za pouk teorije in praktičnih vaj
 • Jasni opredelitvi potrebnih in minimalnih znanj, ustvarjanje in simuliranje učnih situacij dela v poklicu ter eksplicitno izpostavljenih kriterijev zahtevane kakovosti in varnega dela,
 • Sodelovanju pri raziskovalnih nalogah v šoli in v sodelovanju s podjetji
 • Projektnih tednih, strokovnih ekskurzijah, ocenjevanju tudi poti dijaka do znanja …

 

(Visited 27.995 times, 8 visits today)
Dostopnost