Poslanstvo

Poslanstvo SŠTS Šiška

V skladu z interesi in strategijami razvoja mesta Ljubljane in njene širše okolice, na katerem prevladujejo storitvene dejavnosti in trgovina, opravlja Srednja šola tehniških strok Šiška, kot edina srednja šola s poklicno vertikalo za elektro stroko na tem področju, pomembne naloge:

  1. Vzgaja in izobražuje mlade in odrasle na programih nižjega, srednjega in poklicno-tehniškega izobraževanja v elektro stroki.
  2. Zagotavlja Ljubljani in njeni širši okolici mlade in odrasle delojemalce s poklicnimi znanji sodobne elektrotehnike, primerljivimi s 
    poklici EU.
  3. Omogoča mladim in odraslim vključitev v perspektivne delovne procese sodobne družbe.
  4. Vzbuja interes učencev 6. do 9. razreda osnovne šole za nadaljevanje šolanja na področju poklicnega izobraževanja v elektro stroki.

Z uspešnim izpolnjevanjem omenjenih nalog na najrazvitejšem področju Slovenije, je SŠTS Šiška močan dejavnik poklicne mobilnosti, standarda ljudi in razvoja okolja, ki mu pripada.

Prednosti SŠTS Šiška

Postopno izgrajevanje poklicapoklici kombinirano

Izobraževanje v poklicni vertikali omogoča postopno izgrajevanje poklica, z možnostjo zaključka izobraževanja in zaposlitve na različnih poklicnih ravneh in stopnjah zahtevnosti (nižja po dveh in pol, srednja po treh in poklicno tehniška raven po petih letih). Tako je možno bolje ugoditi interesom in zmožnostim dijakov in staršev, ter potrebam delodajalcev. Ob navedenih ugodnostih omogoča srednješolski del poklicne vertikale tudi nadaljevanje študija na višji poklicni in visoki strok. šoli ali na univerzi.

Velik delež praktičnega usposabljanja v poklicni vertikali omogoča absolventom naše šole solidno pripravljenost za začetek dela pri delodajalcu, z znanji podjetništva, pridobljenimi na poklicno tehniškem programu in tujega jezika v petih letih, pa tudi dobro osnovo za samozaposlitev.

Učni proces, ki je blizu narave dela v poklicu

Usposobljen kader ter sodobne učne metode in tehnologije omogočajo šoli učne procese, v katerih je delo dijakov blizu naravi dela v poklicu. Celostno podobo absolventa naše šole in bodočega delojemalca, v takem procesu skupaj sooblikujejo učitelji praktičnega usposabljanja, strokovne teorije in splošnoizobraževalnih predmetov.

Dobra opremljenost šole za praktično usposabljanje omogoča dijakom in učiteljem, bolj kot na drugih šolah, tudi najvišje oblike učenja in pridobiva- nja pomembnih poklicnih vrednot, z reševanjem praktičnih problemov, tudi z raziskovalno dejavnostjo.

Šola ima tudi druge primerjalne prednosti, kot je izredna dostopnost, lokacija v zelenem, brezhrupnem okolju, z možnostjo parkiranja in podobno.

(Visited 1.538 times, 1 visits today)
Dostopnost