Opravljanje PUD-a

Ker imate slušatelji zelo različna izhodišča glede možnosti opravljanja PUD-a, smo vam zaradi olajšanja izvedbe pripravili štiri različne možnosti, od priznanja PUD-a do polne izvedbe.

Možnosti so naslednje:

1) priznanje PUD-a na osnovi že pridobljenih znanj in izkušenj (glej v nadaljevanju dokumenta),

2) opravljanje PUD-a s statusom nezaposlene osebe,

3) opravljanje PUD-a kot zaposlena oseba,

 • v podjetju, v katerem niste zaposleni (enak postopek kot pri nezaposlenih),
 • v podjetju, kjer ste zaposleni:
  • kjer že opravljate dela, ki sodijo v okvir strokovnih kompetenc programa, v katerem se izobražujete,
  • kjer opravljate druga dela, ki ne sodijo v okvir strokovnih kompetenc programa, v katerem se izobražujete, vendar boste lahko v dogovoru s podjetjem, mentorjem … lahko opravili tudi dela, ki bodo priznana za PUD. 

Možnosti so prikazane grafično v spodnjem diagramu. 

 pud shema moznosti

 

Vsebina dokumentacije za izvedbo PUD-a:

 
Potrebna dokumentacija za PUD
Naziv dokumenta Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3
Pogodba o izvajanju PUD-a [1] da ne ne
Napotnica/potrdilo o opravljenem PUD-u (v dveh izvodih) [2] da da da [3]
Dokument s poklicnimi kompetencami [4] da da ne
Evidenca prisotnosti in dela na PUD-u [5] da da ne
Dokument z oceno uspešnosti slušatelja da da ne
Poročila da da da
Navodilo za izvedbo PUD-a za mentorja v delovni organizaciji da da ne
Navodilo za izvedbo PUD-a za slušatelja da da ne

 


[1] Pogodba mora biti sklenjena pred začetkom PUD-a. En izvod morate dostaviti šoli pred začetkom PUD-a.
[2] En izvod je za delodajalca, en izvod prinesete v šolo.
[3] Vsi, ki boste opravljali PUD po tej varianti, morate obvezno dostaviti tudi potrdilo o zaposlitvi z navedbo del in nalog, ki jih opravljate. Dela in naloge pa morajo biti skladna s kompetencami učnega programa.
[4] Okvirne vsebine, znotraj katerih naj se izvaja PUD.
[5] Vodite v elektronski obliki (obrazec je na spletni strani šole – področje PUD). Natisnjenega, podpisanega in žigosanega prinesete v šolo.

Vse dokumente razen pogodbe dobite vložene v mapo in Vam bodo poslani po pošti.

 

Priznanje PUD-a

Posameznemu slušatelju se lahko PUD prizna, če je izpolnil določene pogoje za priznanje.
Slušatelj mora v referatu za izredno izobraževanje oddati pisno prošnjo z vsemi potrebnimi dokazili.
Komisija obravnava le popolne vloge. Komisija najkasneje v treh tednih izda sklep, s katerim lahko PUD prizna v celotnem obsegu, delno ali pa v celoti zavrne priznanje.

 

Pogoji za priznanje:

 

Priznanje PUD-a, če je slušatelj opravil PUD v rednem izobraževanju in je prestopil z rednega k izrednemu izobraževanju:

Najkasneje 90 dni po vpisu na izredno izobraževanje mora slušatelj vložiti prošnjo za priznanje PUD-a, ki ga je opravil v rednem izobraževanju.
V celoti ali delno se prizna PUD, ki je bil opravljen v zadnjih treh šolskih letih za isti program izobraževanja. Pri priznavanju PUD-a sorodnega programa, se komisija odloči na podlagi dokumentacije o opravljenem PUD-u.

V prošnji je potrebno navesti še:

– program izobraževanja, oddelek, naziv in naslov delovne organizacije v kateri je bil PUD opravljen in število ur PUD-a za priznanje, za vsak letnik (obdobje PUD-a) posebej.

 

Priznanje PUD-a zaradi dela in delovnih izkušenj v delovni organizaciji:

 1. Slušatelj je moral biti v zadnjih dveh letih (gledano od datuma vložitve prošnje) vsaj eno leto zaposlen. Pri tem ni pomembno, ali je bil zaposlen za določen ali nedoločen čas oz. kontinuirano ali s prekinitvami.
  (Delo prek študentskega servisa ne pride v poštev.)
 2. Pridobiti mora potrdilo delodajalca/-cev, s katerim dokazuje zapisano pod točko 1.
 3. Delodajalec mora potrditi tudi, da je slušatelj opravljal eno ali več ključnih poklicnih kompetenc, navedenih na obrazcu za program, v katerega je slušatelj vpisan (obrazci spodaj).

 

Navedbe in obrazci za ključne poklicne kompetence

Tu so navedene le ključne poklicne kompetence, ki so pomembne za priznavanje PUD-a.
Pri opravljanju PUD-a pa slušatelj pridobiva tudi druge splošne in strokovne kompetence. 

Ključne poklicne kompetence – elektrikar (pdf)

Ključne poklicne kompetence – elektrotehnik (pdf)

Ključne poklicne kompetence – računalnikar (pdf)

Ključne poklicne kompetence – tehnik računalništva (pdf)

(Visited 742 times, 5 visits today)
Dostopnost